REGULAMIN

1. Serwis www.lyofarm.pl jest własnością firmy LYOFARM Spółka z o.o., ul Turystyczna 11/F, 25-557 Kielce
tel. +48 886 530 854 , e-mail office@lyofarm.pl,
Regon: 381200229, NIP: 959-201-34-60, KRS: 0000747216
mBank 86 1140 2004 0000 3302 7798 6409
W dalszej części Regulaminu właściciel serwisu określany jest jako LYOFARM.

2. Podstawą do realizacji zakupów w serwisie www.lyofarm.pl jest prawo polskie i unijne, w tym w szczególności:
2.1. Ustawa o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204)
2.2. Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 )

3. Każda osoba dokonująca za pośrednictwem Sklepu, zakupu prezentowanych towarów (zwana dalej: Klientem) zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Z chwilą dokonywania zakupu w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują LYOFARM lub podmiotom, z którymi LYOFARM zawarła stosowne umowy.

5. Wszystkie ceny towarów podawane na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT.

6. Opisy towarów umieszczonych w Sklepie są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów.

7. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu należy do priorytetów LYOFARM. LYOFARM dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji zawieranych drogą elektroniczną. Jednakże Apteka informuje Klienta, że zawieranie transakcji drogą elektroniczną może być związane z zagrożeniem obejmującym w szczególności możliwość zaatakowania systemu komputerowego przez szkodliwe oprogramowanie (tzw. wirusy, robaki internetowe itp.), możliwość bycia narażonym na próby łamania haseł (tzw. cracking, phishing) i dokonywania dalszych nieautoryzowanych operacji lub kradzieży danych osobowych. Klient ma świadomość istnienia tego zagrożenia i akceptuje ryzyko jego występowania.

8. Opisy produktów mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

9. LYOFARM nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych produktów.

ZAWARCIE UMOWY

10. Treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej konkretnego produktu, tylko zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ceny określone w Sklepie obowiązują tylko przy zakupie za pośrednictwem Sklepu (przez Internet).

11. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

12. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Klient musi wejść na stronę internetową lyofarm.pl i wypełnić formularz zamówienia wybranego produktu. Przez złożenie zamówienia Klienta składa LYOFARM ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami prezentowanymi na witrynie Sklepu.

13. Do składania zamówień wymagane jest podanie przez Klienta podczas składania zamówienia prawidłowych i aktualnych danych.

14. Oferta wiąże Klienta przez 7 dni od jej złożenia. Jeżeli LYOFARM nie wyśle w tym terminie na adres poczty elektronicznej wskazanej przez użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia, to oferta wygasa. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem LYOFARM o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Utrwalenie i zabezpieczenie Klientowi treści zawartej umowy odbywa się poprzez jej przechowywanie przez LYOFARM oraz przesłanie Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej treści zamówienia.

15. Na podstawie poprawnie złożonego zamówienia i dokonanej płatności zostanie wystawiony paragon zakupu przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez zamawiającego w zamówieniu adres e-mail.

DOSTAWA

15. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych adresowych dostawy lub nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru, LYOFARM ma prawo obciążyć Klienta kosztami transportu, za przesyłkę na terenie Polski w kwocie 10Pln oraz za przesyłkę na terenie całej EUROPY w kwocie 19Pln

16. W każdym przypadku umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia oferty przez Klienta. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Klientowi na stronie internetowej Sklepu, po wypełnieniu formularza zamówienia, w którym Klient dokonuje wyboru formy dostawy oraz formy płatności.

17. Klient może zapłacić cenę:
17.1. Szybkim przelewem lub kartą kredytową za pomocą usługi tPay, PeyPal, PeyU
17.2. Przelewem bankowym

18. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

19. Zamówienia opłacone za pomocą płatności elektronicznych są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.

20. Dostawa produktów na terenie Polski trwa od 1 do 5 dni roboczych, na terenie EUROPY trwa od 3 do 14dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

21. Realizacja zamówień złożonych w dni od poniedziałku do piątku po godzinie 13-tej, w soboty, niedziele i święta rozpocznie się następnego dnia roboczego.

22. Informacja o kosztach dostawy znajduje się w zakładce koszty wysyłki na stronie Sklepu. Klient nie ponosi kosztów wysyłki w przypadku złożenia zamówienia na kwotę ponad 80 zł. Powyższe zwolnienie nie dotyczy wysyłki za granicę.

23. Zamówienie towaru przez kupującego jest równoznaczne z udzieleniem sprzedającemu upoważnienia na zawarcie w jego imieniu z Pocztą Polską umowy na przesłanie za jej pośrednictwem zamówionego towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

24. Klientowi konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z punktami poniżej.

25. Produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz suplementy nie podlegają zwrotowi, chyba że są one zwracanego z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania (Art. 96 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Farmaceutyczne).

26. Klient może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania produktu. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia.

REKLAMACJE

27. Wszystkie produkty w ofercie LYOFARM są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

28. LYOFARM ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni.

29. Zamówiony produkt wraz z opisem reklamacji należy przesłać na adres LYOFARM.

30. Klient, nie będący konsumentem, realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

31. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki. W takim przypadku, należy sporządzić w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej protokół szkody oraz powiadomić niezwłocznie o zdarzeniu LYOFARM , przesyłając wiadomość na adres mailowy office@lyofarm.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

32. Właścicielem Sklepu i administratorem danych osobowych jest LYOFARM. Korespondencję związaną z wykorzystywaniem danych osobowych w funkcjonowaniu Sklepu należy kierować na adres: LYOFARM Sp z.o.o, ul.Turystyczna 11/F, 25-557 Kielce.

33. Składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych niezbędnych do zawarcia, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży, zaś LYOFARM zobowiązuje się do ich ochrony. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem serwisu Sklepu, LYOFARM może przetwarzać tylko te spośród danych Klienta, które są:
33.1. Niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi
33.2. Niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi przez Klienta
33.3. Dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy

34. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

35. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

36. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LYOFARM a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LYOFARM.

37. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LYOFARM a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

38. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

39. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

40. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez LYOFARM oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z brzmieniem obowiązującym w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

41. Zmiana niniejszego Regulaminu polega na udostępnieniu na stronie internetowej Sklepu jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje począwszy od 10. dnia po dniu udostępnienia nowego regulaminu, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. LYOFARM zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w serwisie Sklepu przez okres miesiąca od dnia udostępnienia nowego regulaminu. Klientów zarejestrowanych LYOFARM powiadomi o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

42. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu. Aktualna wersja Regulaminu może również zostać dostarczona nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.